ประกันเดินทาง


  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Assist 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
  • แผนประกันหลากหลายเลือกได้ ทั้งรายเที่ยว และรายปี
  • คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน
       * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


  • เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 10 บาท
  • มีชดเชยค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ 100,000 บาท
  • มีค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 50,000 บาท
       * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด