ผ่อนเงินสด และตัดบัตรเคดิต

 


เอกสารประกอบการผ่อนชำระเบี้ยประกัน

  • ใบคำขอสินเชื่อ/สัญญา/ใบคำขอยกเลิก (จากเจ้าหน้าที่)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • กรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
  • กรณีเป็นนิติบุคคล/หจก.ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตรา และบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

          ***** เริ่มคุ้มครองวันถัดไป นับจากวันที่แจ้งงาน ******